Welke impact heeft de nieuwe renovatieplicht residentieel op verhuurde panden?

Energierenovatie mede-eigendomEnergierenovatie mede-eigendom

Op 15 juli 2022 besliste de Vlaamse regering principieel om een hogere Mijn VerbouwPremie toe te kennen aan eigenaar-bewoners van appartementen die behoren tot de laagste en middelste inkomenscategorie voor investeringen in gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. De aanpassing van de regelgeving is lopende en de definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering wordt verwacht tegen eind december 2022.

De nieuwe regelgeving zal echter ook aanpassingen vergen aan het online aanvraagloket van Mijn VerbouwPremie, zowel voor wat betreft aanvragen door VME’s of andere investeerders voor de gemeenschappelijke delen enerzijds als voor aanvragen door eigenaar-bewoners voor de hogere premie voor werken aan de gemeenschappelijke delen anderzijds. Deze aanpassingen zullen niet klaar zijn op 1 oktober 2022. 

Verwacht wordt dat het online platform voor de aangepaste aanvragen voor de gemeenschappelijke delen door VME’s of andere investeerders dan de eigenaar-bewoners beschikbaar zal zijn vanaf 1 april 2023.

Om de overgang van de huidige procedure naar de nieuwe procedure zo vlot mogelijk te laten verlopen, vraagt Wonen-Vlaanderen je medewerking. Kan je op voorwaarde dat je facturen nog geen 2 jaar oud zijn, je premieaanvraag voor het gehele gebouw nog uitstellen? Dan vragen we de aanvraag pas in te dienen nadat het online loket is aangepast. Dien je nu toch al een aanvraag in, dan wordt je wellicht gevraagd om na de aanpassing van het loket de aanvraag opnieuw in te dienen met bijkomende informatie en bewijsstukken. De originele datum van de eerste aanvraag blijft dan wel behouden.

Hoe zal de nieuwe procedure verlopen?

In het kader van Mijn VerbouwPremie wordt verstaan onder een appartementsgebouw: een gebouw met minstens twee appartementen of een appartement en minstens een eenheid zonder woonfunctie.

De praktische modaliteiten moeten nog geïmplementeerd worden in lijn met de nog te wijzigen regelgeving. De hieronder beschreven procedure is dan ook onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering eind december 2022.

Wellicht zal de VME of andere, unieke investeerder (dit kan zowel een particuliere eigenaar/investeerder die werken uitvoert aan de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw zijn als een niet-particuliere eigenaar/investeerder) steeds een aanvraag moeten indienen voor alle uitgevoerde werken binnen een bepaalde categorie van Mijn VerbouwPremie zodat een basisdossier voor het volledige appartementsgebouw kan worden opgestart en eventuele premies die toekomen aan de deze VME/investeerder kunnen worden uitbetaald.

De aanvullende premie zal vervolgens aangevraagd moeten worden door de individuele eigenaar-bewoner uit de laagste of middelste inkomenscategorie nadat dit basisdossier is behandeld. Op deze manier wordt de administratieve last voor deze eigenaar-bewoners zoveel mogelijk beperkt. Deze aanvullende premie zal nog niet kunnen aangevraagd worden vanaf 1 oktober 2022.

Verwacht wordt dat het online platform voor de aangepaste aanvragen voor de gemeenschappelijke delen door VME’s of andere investeerders dan de eigenaar-bewoners beschikbaar zal zijn vanaf 1 april 2023. Er wordt dan ook gevraagd aan VME’s om de aanvraag voor investeringen in gemeenschappelijke delen pas in te dienen vanaf 1 april 2023. De aanvullende aanvraag door individuele eigenaar-bewoners zal pas later mogelijk zijn.
Dezelfde procedure wordt na aanpassing van de regelgeving en het online loket vermoedelijk ook toegepast voor de aanvullende premie voor SVK-verhuurders, die momenteel al in voege is.

Wat met premieaanvragen voor werken aan privatieve delen in appartementsgebouwen?
Deze aanvragen moeten ingediend worden door de individuele investeerder, bijvoorbeeld een eigenaar(-bewoner) of (SVK-)verhuurder of andere investeerder per appartement. Het is niet mogelijk om de aanvragen te bundelen voor meerdere/alle appartementen in eenzelfde gebouw en de gezamenlijke aanvraag te laten indienen (bijvoorbeeld) in naam van en voor rekening van een VME. Aanvragen kunnen vanaf 1 oktober 2022 worden ingediend.

Wat met premieaanvragen voor de aanvullende premie (bonus) voor SVK-verhuurders voor werken aan gemeenschappelijke delen?
Hiervoor kan de SVK-verhuurder vanaf 1 oktober 2022 een aanvraag indienen los van de aanvraag voor dezelfde werken door de VME.

CIB (2022, 29 september)