Compensatie energie voor mede-eigenaars op komst

De federale regering kondigde afgelopen weekend een verlenging aan van de huidige steunmaatregelen om de hoge energiefactuur te dempen tot eind 2022. Belangrijk: er komt een aparte regeling voor mede-eigenaars en bewoners van collectief verwarmde appartementen. Die vielen tot nu toe uit de boot. Wat is hierover al geweten?

Het verlaagd BTW-tarief op gas en elektriciteit blijft in voege tot 1 januari 2023. Het is uiteraard niet uitgesloten dat er verdere verlengingen volgen, gelet op de aanhoudend hoge prijzen voor energie. De regering geeft hierover immers te kennen ‘trimester per trimester’ te werken. Inzake BTW op gas is belangrijk te noteren dat het verlaagd tarief van 6% tot op heden beperkt is tot residentiële contracten. Omwille daarvan zijn bewoners van collectief op aardgas verwarmde gebouwen uitgesloten. De VME is immers een rechtspersoon en beschikt daardoor niet over een residentieel maar een professioneel contract.

BTW-verlaging

BTW-verlaging naar 6% vanaf 1 juli 2022

De regering komt hieraan nu tegemoet door de BTW-verlaging vanaf 1 juli 2022 uit te breiden naar alle professionele contracten. Vanuit het kabinet van minister van Financiën wordt beklemtoond dat voor deze oplossing werd gekozen, vanuit het oogpunt van praktische werkbaarheid voor enerzijds de syndici en anderzijds de energieleveranciers.

Vanuit CIB Vlaanderen hebben we steeds op die praktische werkbaarheid gehamerd, onder meer in onze contacten met het kabinet. Net zoals we achter de schermen zijn blijven aandringen op een oplossing in het belang van mede-eigenaars en bewoners. De minister van Financiën beklemtoont ook dat het deze piste is die toelaat om op de kortst haalbare termijn tussen te komen en de situatie (het uitsluiten van mede-eigenaars) te corrigeren.

We blijven waakzaam de concrete wetgevingsteksten tegemoet zien. Maar, we willen wel onze appreciatie uitdrukken ten opzichte van minister van Financiën Vincent Van Peteghem om in overleg te treden met CIB Vlaanderen en om van de werkbaarheid een breekpunt te maken.

Stookoliepremie

Uit een bevraging bij enkele syndici leren we dat er in Vlaanderen – ondanks een grootschalige conversie naar aardgas de voorbije decennia – nog steeds een significant aantal gebouwen collectief op stookolie worden verwarmd. Naar schatting gaat het om tussen 2 en 3% van alle appartementsgebouwen. In Brussel en zeker Wallonië ligt dat aandeel een heel stuk hoger.

Syndici van deze gebouwen zullen in aanraking komen met een andere compensatieregeling: de premie voor huishoudens die verwarmen met mazout of propaan. Eind vorige week werd het wetsontwerp rond deze premie ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Volgende details zijn ons nu gekend.

De éénmalige premie zal toekomen aan iedere rechthebbende die tussen 15 november 2021 en 15 november 2022 een levering ontving van een Belgische onderneming bestemd voor de verwarming van zijn hoofdverblijfplaats. Aan zij die op hetzelfde adres wonen en deel uitmaken van hetzelfde gezin wordt er één verwarmingstoelage toegekend. Rechtspersonen die binnen het gebouw gevestigd zijn hebben geen recht op de premie.

Concreet

Gezinnen die in een appartementsgebouw met gemeenschappelijke eigendom wonen met verwarming op huisbrandolie of op propaan via een gemeenschappelijke installatie zullen de premie kunnen aanvragen. Zij moeten daarvoor naast gegevens als naam, rijksregisternummer, adres, … ook het KBO-nummer van de VME in hun aanvraag vermelden.

Om de toekenning van de premie mogelijk te maken heeft de FOD Economie ook bepaalde gegevens van de syndicus nodig.

Prioriteit voor CIB was om te vermijden dat elke individuele bewoner/mede-eigenaar naar de syndicus zou moeten stappen met de vraag naar de vereiste informatie. In een overlegtraject met het kabinet van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne hamerden we op die nagel. Het kabinet heeft hier ook oor voor gehad, waarvoor uiteraard onze dank.

Finaal wordt de volgende regeling ingevoerd: de syndicus zal per gebouw, collectief verwarmd met stookolie of propaan en waarvoor een levering plaatsvond tussen 15 november 2021 tot en met 15 november 2022, via een informatieplatform éénmaal enkele gegevens moeten ingeven.

Het betreft:

  1. het KBO-nummer van de VME
  2. het ondernemingsnummer van de leverancier
  3. het klantnummer op de factuur
  4. het factuurnummer
  5. de factuurdatum
  6. de datum van de levering
  7. de kopie van de factuur van de bestelling van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming of de afrekening van de onderneming in het geval van termijnbetalingen die bewijst dat de rechthebbende in orde is met de betalingen
  8. het betalingsbewijs van de factuur

Het wetsontwerp voorziet geen datum tegen wanneer de syndici de gegevens moeten ingeven. Maar, we moeten er als sector van uitgaan dat de gegevens ingevoerd moeten zijn, uiterlijk tegen de uiterste aanvraagdatum van een premie. Dat is 20 november 2022. Dit om de FOD Economie vervolgens toe te laten om met de verwerking te beginnen.

Door toe te laten dat de syndicus slechts één keer per gebouw de gegevens moet uploaden en verder qua koppeling te werken aan de hand van het KBO-nummer van de VME is minister van Economie Pierre-Yves Dermagne onze sector qua werkbaarheid een heel stuk tegemoetgekomen. Logische tegenhanger daarvan is dat we als sector ook het engagement moeten tonen, tegenover de minister maar evenzeer tegenover alle mede-eigenaars en bewoners, om de ingave in het systeem niet uit te stellen maar om proactief op te treden.

Tenslotte nog een heel belangrijk gegeven, m.n. het bedrag van de premie. Het wetsontwerp heeft het over een premie van €200. Maar, dit weekend werd aangekondigd dat dit bedrag nog met €25 zou worden verhoogd tot €225. Daarvoor zal dan een amendement ingediend moeten worden.

CIB (2022, 22 juni)